درس 11 - Response ها در لاراول
آموزش کار با پاسخ ها یا response ها در لاراول

Response ها یا پاسخ ها در فریمورک لاراول 

یک اپلیکیشن وب ساخته شده با فریمورک لاراول از طریق های مختلفی به Request یا درخواست های کاربران پاسخ ( Response ) میدهد.

در این درس به بحث پاسخ ها یا Response ها در فریمورک لاراول میپردازیم.

 

Response های پایه ای در فریمورک لاراول

فریمورک لاراول راه های زیادی برای ارائه ی response در نظر میگیرد ،‌ Response ها میتوانند از طریق یک route تا یک کنترلر ارائه شوند.

پاسخ پایه ای در فریمورک لاراول میتواند یک متن رشته ای خالی باشد. این پاسخ رشته ای یا String بصورت خودکار به پاسخ متناسب HTTP تبدیل میشود.

مثال

قدم 1 - در فریمورک لاراول فایل route های خود را باز کنید و نمونه کدهای زیر را به آن اضافه کنید.

Route::get('/basic_response', function () {
   return 'Hello World';
});

قدم 2 - از طریق مرورگر از url  زیر بازدید کنید.

http://localhost:8000/basic_response

قدم 3 - نتیجه در مرورگر باید مشابه تصویر زیر باشد.

آموزش کار با response یا پاسخ ها در فریمورک لاراول

اضافه کردن موارد به header پاسخ در فریمورک لاراول

توسعه دهنده ی لاراول میتواند با استفاده از متود header به هدر پاسخ مواردی را ضمیمه کند. همچنین توسعه دهنده میتواند یک سری header را به پاسخ اضافه بکند مثال زیر دقت کنید.

return response($content,$status)
   ->header('Content-Type', $type)
   ->header('X-Header-One', 'Header Value')
   ->header('X-Header-Two', 'Header Value');

مثال 

برای درک بهتر پاسخ ها و اتچ کردن header به پاسخ فریمورک لاراول مثال زیر را در نظر داشته باشید.

قدم 1 - فایل route های خود را باز کنید و موارد زیر را به فایل rouute های لاراول اضافه کنید

Route::get('/header',function() {
   return response("Hello", 200)->header('Content-Type', 'text/html');
});

قدم 2  - از طریق مرورگر به url زیر مراجعه کنید تا نتیجه را مشاهده کنید.

http://localhost:8000/header

قدم 3 - نتیجه باید مشابه تصویر زیر باشد.

آموزش response ها در فریمورک لاراول
 

اضافه کردن Cookie ها به response های فریمورک لاراول

متود withcookie به توسعه دهنده ی لاراول کمک میکند تا کوکی ها را به پاسخ های لاراول اضافه بچسباند. کوکی های تولید شده توسط این متود میتواند توسط withcookie به نمونه ی پاسخ لاراول اضافه شود.

بصورت پیشفرض تمامی کوکی های تولید شده توسط فریمورک لاراول رمزنگاری شده هستند و امضا شده هستند و توسط کلاینت قابل ویرایش یا خواندن نیستند.

مثال زیر را جهت درک نحوه ی اضافه کردن کوکی ها به پاسخ های فریمورک لاراول در نظر داشته باشید

قدم 1 - فایل route های فریمورک لاراول خود را باز کنید و کدهای زیر را به آن اضافه کنید.

Route::get('/cookie',function() {
   return response("Hello", 200)->header('Content-Type', 'text/html')
      ->withcookie('name','Virat Gandhi');
});

قدم 2 - از طریق مرورگر به url زیر مراجعه کنید تا نتیجه را مشاهده کنید.

http://localhost:8000/cookie

قدم 3 - نتیجه باید در مرورگر مشابه تصویر زیر باشد.

آموزش اضافه کردن کوکی ها به پاسخ های فریمورک لاراول

 

پاسخ فریمورک لاراول بصورت جیسان

پاسخ با فرمت جیسان از طریق متود json قابل ارسال است. این متود بصورت خودکار Content-Type موجود در header پاسخ فریمورک لاراول را به application/json تغییر میدهد.

متود json همچنین نتیجه ی خروجی را بصورت خودکار به فرمت json تبدیل میکند.

مثال زیر را برای درک بهتر response بصورت json لاراول در نظر بگیرید.

قدم 1 - فایل route های فریمورک لاراول خود را باز کنید و کدهای زیر را به آن اضافه کنید.

Route::get('json',function() {
   return response()->json(['name' => 'Virat Gandhi', 'state' => 'Gujarat']);
});

قدم 2 - از طریق مرورگر به url زیر مراجعه کنید  تا نتیجه را ببینید.

http://localhost:8000/json

قدم 3 - نتیجه خروجی باید مشابه تصویر زیر باشد.

آموزش پاسخ بصورت JSON در فریمورک Laravel

اتمام درس