تخفیفات تابستان تاپایان: یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲
بزن بریم فروشگاه
عملگرها در php

عملگرها در زبان php چیست ؟

جواب ساده به این سوال این است که فرض کنید عدد 4 با 5 را میخواهیم جمع کنیم و نمایش دهیم در این عملیات دو عدد 4 و 5 را عملوند و علامت + را که کار جمع بستن را انجام میدهد عملگر میگویند.

انواع علمگرها در زبان php  

عملگرها در زبان php به دسته های زیر تقسیم بندی میشوند : 

  1. عملگرهای حسابی 
  2. عملگرهای مقایسه ای 
  3. علمگرهای منطقی 
  4. عملگرهای انتسابی
  5. عملگرهای شرطی 

در ادامه ی این درس به هر کدام از موارد بالا تک به تک میپردازیم : 

 

عملگرهای حسابی در php 

عملگرهای حسابی زیر در زبان php پشتیبانی میشوند و در مثال زیر مقدار A عدد 10 و مقدار B عدد 20 در نظر گرفته شود . در جدول زیر از این آموزش زبان پی اچ پی مثال هایی را میبینید.

عملگر کاربرد مثال 
+ دو عدد را جمع میکند A + B = 30
- دو عدد را منها میکند B - A = 10
* دو عدد را در هم ضرب میکند A * B = 200
/  دو عدد را تقسیم میکند B / A = 2 
% باقیمانده تقسیم دو عدد را برمیگرداند B % A = 0
++ یک واحد به یک متغیر اضافه میکند A++ = 11 
-- یک واحد از یک متغیر کم میکند A-- = 9

 

عملگرهای مقایسه ای در php 

عملگرهای مقایسه ای که در زبان php پشتیبانی میشوند به شرح زیر است و همانند مثال بالا مقدار A را 10 و مقدار B را 20 در نظر بگیرید 

عملگر کاربرد مثال 
== برابر بودن دو متغیر را چک میکند و اگر دو متغیر برابر بودند مقدار true را برمیگرداند و در غیر اینصورت false برمیگرداند  (A == B)  مقدار false را برمیگرداند
=! برعکس == میباشد  (A != B)  مقدار true را برمیگرداند
> اگر مقدار سمت راست بیشتر از مقدار سمت چپ باشد true و در غیر این صورت false برمیگرداند  (A > B)  مقدار false برمیگرداند چون B بزرگتر از A است 
< برعکس > عمل میکند (A < B)  مقدار true برمیگرداند چون درست است 
=> اگر مقدار سمت راست بیشتر یا مساوی از مقدار سمت چپ باشد true و در غیر این صورت false برمیگرداند  (A >= B)  مقدار false برمیگرداند چون صحیح نیست 
=< برعکس >= عمل میکند  (A <= B)  مقدار true برمیگرداند چون این عبارت صحیح است 

 

عملگرهای منطقی یا logical در زبان php

در لیست زیر عملگرهای منطقی که توسط php پشتیبانی میشود را میتوانید ببینید و همانند مثال بالا مقدار A را 10 و مقدار B را 20 در نظر بگیرید

عملگر کاربرد مثال
and  زمانی که مقدار هر دو متغیر سمت چپ و راست این عبارت true باشد مقدار نهائی true را برمیگرداند (A and B) مقدار true را برمیگرداند
or زمانی که مقدار یکی از هر دو متغیر سمت چپ و راست این عبارت true باشد مقدار نهائی true را برمیگرداند (A or B) مقدار true را برمیگرداند
&& زمانی که مقدار هر دو متغیر سمت چپ و راست این عبارت مقدار صفر نباشد مقدار نهائی true را برمیگرداند (A && B) مقدار true را برمیگرداند
|| زمانی که مقدارفقط یکی یا هر دو متغیر سمت چپ و راست این عبارت مقدار صفر نباشد مقدار نهائی true را برمیگرداند (A || B) مقدار true را برمیگرداند
! معکوس آنچه درون یک متغیر هست را برمیگرداند یعنی بعنوان یک متغیر Boolean اگر مقدارش true باشد false و اگر false باشد true برمیگردارند (A ! ) مقدار false را برمیگرداند

 

عملگرهای انتسابی در php

عملگرهای انتسابی که در php پشتیبانی میشوند به شرح زیر است

عملگر کاربرد مثال 
= مقدار سمت راست را به متغیر سمت چپ اختصاص میدهد مثال را ببینید  C = A+ B مقدار جمع A و  B را درون C میریزد
=+ مقدار سمت راست را با مقدار قبلی متغیر سمت چپ جمع میکند و مقدار جدید را در متغیر سمت چپ قرار میدهد مثال را ببینید C += A مقدار A را با مقدار قبلی C جمع میکند و مقدار جدید را در C میریزد اگرمقدار A عدد 5 باشد و مقدار C عدد 1 باشد مقدار جدید C عدد 6 خواهد بود یا به عبارتی C = C + A میشود 
=- مقدار سمت راست را با مقدار قبلی متغیر سمت چپ منها میکند و مقدار جدید را در متغیر سمت چپ قرار میدهد مثال را ببینید C -= A دقیقا مثل =+ عمل میکند با این تفاوت که عمل - انجام میدهد و همان  C = C - A خواهد بود 
=* مقدار سمت راست را با مقدار قبلی متغیر سمت چپ ضرب میکند و مقدار جدید را در متغیر سمت چپ قرار میدهد مثال را ببینید C *= A  برابر با  C = C * A میباشد
=/ مقدار سمت راست را با مقدار قبلی متغیر سمت چپ تقسیم میکند و مقدار جدید را در متغیر سمت چپ قرار میدهد مثال را ببینید C /= A برابر با C = C / A خواهد بود 
=% مقدار سمت راست را با مقدار قبلی متغیر سمت چپ تقسیم میکند و مقدار باقیمانده این تقسیم را در متغیر سمت چپ قرار میدهد مثال را ببینید C %= A برابر است با C = C % A

برای آموزش ویدیویی و فارسی عملگرها در زبان برنامه نویسی php دوره ی آموزش پی اچ پی استاد نیک زاد را تهیه کنید.

عملگرهای شرطی در php 

در زبان پی اچ پی یک نوع عملگر دیگری وجود دارد که عملگر شرطی نام گذاری شده است و همانطور که از نامش پیداست شرط برقرار بودن یک مسئله ای را بررسی میکند. 

اگر شرط برقرار باشد کاری را انجام میدهد و اگر شرط برقرار نباشد کار دیگری را انجام میدهد .

عملگر کاربرد مثال
 : ? شرطی را بررسی میکند If Condition is true ? Then value X : Otherwise value Y

همانطور که در مثال میبینید اگر یک شرطی قبل از علامت ؟ نوشته شود و درست باشد عملیات  قبل از : اجرا میشود و در غیر این صورت عملیات یا کدهائی که بعد از : نوشته میشود اجرا میشود . 

 

در حالت کلی عملگرها در php به بخش های اصلی زیر تقسیم بندی میشوند  : 

  • عملگرهایی که روی یک عملوند پردازش میکنند
  • عملگرهای باینری که روی دو عملوند عملیات انجام میدهند 
  • عملگرهایی که شرطی را بررسی میکنند و معمولا به سه عملوند سر و کار دارند 
  • عملگرهای انتسابی که یک مقدار را به یک عملوند اختصاص میدهند 

ام وی سی یکی از بحث های اصلی در یادگیری خوب زبان برنامه نویسی پی اچ پی است چون همه ی فریمورک های زبان پی اچ پی اعم از فریمورک لاراول ، فریمورک کدایگنایتر و ... همگی با mvc هستند. پس آموزش کامل php mvc استاد نیک زاد را از دست ندهید. این آموزش بصورت ویدیویی و روان است و در آن آموزش ساخت فریمورک php بصورت کامل تدریس میشود.

اولویت عملگرها در زبان php

اولویت عملگرها طبق جدول زیر محاسبه میشود 

دسته بندی عملگر اولویت
تک عملوندی ! ++ -- از چپ به راست
چند عملوندی * / % از راست به چپ
افزاینده کاهنده + - از راست به چپ
مقایسه ای < <= > >= از راست به چپ
برابری == != از راست به چپ
منطقی AND && از راست به چپ
منطقی OR || از راست به چپ
شرطی ?: از چپ به راست
اختصاص دهنده ها = += -= *= /= %= از چپ به راست

 

اتمام درس