تخفیف تابستانی سال ۱۳۹۹ تاپایان: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
بزن بریم فروشگاه
عملگرها در جاوا اسکریپت

آموزش عملگرها در زبان جاوا اسکریپت

 

در تعریف عملگرها بهتر است به مثال ساده ی 4+5 مساوی با 9 را در نظر بگیرید . در این مثال اعداد 4 و 5 عملوند و علامت + عملگر نام گذاری میشود . 

جاوا اسکریپت از عملگرهای زیر پشتیبانی می کند : 

 • عملگرهای حسابی 
 • عملگرهای مقایسه ای 
 • عملگرهای منطقی
 • عملگرهای انتساب
 • عملگرهای شرطی 

 

در ادامه بصورت مفصل در مورد همه ی عملگرها صحبت خواهیم کرد . 

 

عملگرهای حسابی در جاوا اسکریپت : 

 

جاوا اسکریپت عملگرهای حسابی زیر را پشتیبانی میکند . فرض کنید مقدار A عدد 10 و مقدار B عدد 20 میباشد : 

شماره عملگر و توضیحات آن
1

+ جمع

دو عدد عملوند را باهم جمع میکند

مثال : A + B  خروجی 30 را دارد

2

-  تفریق

مقدار عملوند دوم را از اولی کم میکند

مثال : A - B مساوی است با -10

3

*  ضرب

دو عملوند را در هم ضرب میکند

مثال : A * B مساوی است با 200

4

/ تقسیم

دو عملوند را در هم تقسیم میکند

مثال : B / A مساوی است با  2

5

% باقیمانده 

باقیمانده ی حاصل از تقسیم دو عملوند را برمیگرداند 

مثال : B % A مساوی است با 0

6

++ افزایش یک واحد

یک واحد به مقدار قبلی عملوند می افزاید

مثال : A++ مساوی است با 11

7

-- کاهنده یک واحد

یک واحد از مقدار قبلی عملوند کم میکند

مثال : A-- مساوی است با  9

نکته : از + میتوانید برای جمع بستن دو رشته ی string هم استفاده کنید مثلا "a"+"10" مساوی میشود با "a10" .

 

در مثال پائین تمام موارد بالا را تست میکنیم : 

<html>
  <body>
  
   <script type = "text/javascript">
     <!--
      var a = 33;
      var b = 10;
      var c = "Test";
      var linebreak = "<br />";
     
      document.write("a + b = ");
      result = a + b;
      document.write(result);
      document.write(linebreak);
     
      document.write("a - b = ");
      result = a - b;
      document.write(result);
      document.write(linebreak);
     
      document.write("a / b = ");
      result = a / b;
      document.write(result);
      document.write(linebreak);
     
      document.write("a % b = ");
      result = a % b;
      document.write(result);
      document.write(linebreak);
     
      document.write("a + b + c = ");
      result = a + b + c;
      document.write(result);
      document.write(linebreak);
     
      a = ++a;
      document.write("++a = ");
      result = ++a;
      document.write(result);
      document.write(linebreak);
     
      b = --b;
      document.write("--b = ");
      result = --b;
      document.write(result);
      document.write(linebreak);
     //-->
   </script>
   
   Set the variables to different values and then try...
  </body>
</html>

 

خروجی : 

 

a + b = 43
a - b = 23
a / b = 3.3
a % b = 3
a + b + c = 43Test
++a = 35
--b = 8
Set the variables to different values and then try...

 

عملگرهای مقایسه ای در جاوا اسکریپت : 

 

جاوا اسکریپت از عملگرهای مقایسه ای زیر پشتیبانی میکند مقادیر مثال های زیر مثل مثال بالا میباشد : 

ردیف عملگر و توضیحات و مثال 
1

= = برابری

برابر بودن دو مقدار را بررسی میکند و در صورت برابر بودن true و در غیر اینصورت false میباشد

مثال : (A == B) مقدارش true نیست .

2

!= عدم تساوی

عدم تساوی دو مقدار را بررسی میکند و درصورت مساوی نبودن دو مقدار true و در غیر اینصورت false برمیگرداند

مثال : (A != B) مقدار true میباشد.

3

> بزرگتر است از 

بررسی میکند که مقدار متغیر سمت چپ بیشتر از متغیر سمت راست باشد و اگر چنین باشد true و در غیر این صورت false برمی گرداند

مثال: (A > B) مقدارش true نیست.

4

< کوچکتر است از 

بررسی میکند که مقدار متغیر سمت راست بیشتر از متغیر سمت چپ باشد و اگر چنین باشد true و در غیر این صورت false برمی گرداند

مثال : (A < B) مقدارش true می باشد .

5

>= بزرگتر یا مساوی

بررسی میکند که مقدار متغیر سمت چپ بیشتر از متغیر سمت راست باشد و اگر چنین باشد true و در غیر این صورت false برمی گرداند توجه کنید که درصورت برابر بودن دو متغیر نیز مقدار true در نظر گرفته میشود

مثال : (A >= B) مقدارش true نیست .

6

<= کوچکتر یا مساوی

بررسی میکند که مقدار متغیر سمت راست بیشتر از متغیر سمت چپ باشد و اگر چنین باشد true و در غیر این صورت false برمی گرداند توجه کنید که درصورت برابر بودن دو متغیر نیز مقدار true در نظر گرفته میشود

مثال : (A <= B)  مقدارش true است .

 

تمام موارد بالا را در قالب یک مثال کدنویسی شده در زیر آورده ایم : 

<html>
  <body> 
   <script type = "text/javascript">
     <!--
      var a = 10;
      var b = 20;
      var linebreak = "<br />";
   
      document.write("(a == b) => ");
      result = (a == b);
      document.write(result);
      document.write(linebreak);
     
      document.write("(a < b) => ");
      result = (a < b);
      document.write(result);
      document.write(linebreak);
     
      document.write("(a > b) => ");
      result = (a > b);
      document.write(result);
      document.write(linebreak);
     
      document.write("(a != b) => ");
      result = (a != b);
      document.write(result);
      document.write(linebreak);
     
      document.write("(a >= b) => ");
      result = (a >= b);
      document.write(result);
      document.write(linebreak);
     
      document.write("(a <= b) => ");
      result = (a <= b);
      document.write(result);
      document.write(linebreak);
     //-->
   </script>   
   Set the variables to different values and different operators and then try...
  </body>
</html>

خروجی : 

(a == b) => false 
(a < b) => true 
(a > b) => false 
(a != b) => true 
(a >= b) => false 
a <= b) => true
Set the variables to different values and different operators and then try...

 

عملگرهای منطقی در جاوا اسکریپت : 

 

جاوا اسکریپت از عملگرهای منطقی زیر پشتیبانی میکند . 

ردیف عملگر و توضیحات و مثال
1

&& 

زمانی که هر دو متغیر مقداری بغیر از مقدار 0 را داشته باشند true برمیگرداند

مثال : (A && B)  مقدار true برمیگرداند.

2

||

اگر تنها یکی از دو متغیر مقدارش مقداری غیر از 0 باشد true برگردانده میشود

مثال : (A || B)  مقدار true را برمی گرداند.

3

داده ها را معکوس در نظر میگیرد اگر مقدار بازگشتی نهائی true باشد false و اگر false باشد true برگردانده میشود 

مثال : ! (A && B)  مقدار flase برمی گرداند .

در زیر تمام عملگرهای منطقی را در قالب یک مثال کدنویسی شده برای شما آورده ایم   : 

<html>
  <body>  
   <script type = "text/javascript">
     <!--
      var a = true;
      var b = false;
      var linebreak = "<br />";
   
      document.write("(a && b) => ");
      result = (a && b);
      document.write(result);
      document.write(linebreak);
     
      document.write("(a || b) => ");
      result = (a || b);
      document.write(result);
      document.write(linebreak);
     
      document.write("!(a && b) => ");
      result = (!(a && b));
      document.write(result);
      document.write(linebreak);
     //-->
   </script>   
   <p>Set the variables to different values and different operators and then try...</p>
  </body>
</html>

 

خروجی : 

(a && b) => false 
(a || b) => true 
!(a && b) => true
Set the variables to different values and different operators and then try...

 

 

عملگرهای بیتی در جاوا اسکریپت : 

 

جاوا اسکریپت از عملگرهای بیتی زیر پشتیبانی میکند . توجه کنید که در بخش مثال ها مقدار A را عدد 2 و مقدار B را عدد 3 فرض میکنیم . 

شماره عملگر و توضیح و مثال آن 
1

در بین دو متغیر سمت راست و چپ عمل منطقی AND را انجام میدهد

مثال : (A & B) برابر است با 2.

2

|

بین دو متغیر سمت راست و چپ عمل منطقی OR را انجام میدهد 

مثال : (A | B) مساوی است با  3.

3

عمل منطقی XOR را انجام میدهد یعنی یکی از متغیرها برعکس متغیر دیگر باشد و مقدار هر دو یکسان نباشد

مثال : (A ^ B)  مساوی است با 1.

4

معکوس بیت های یک متغیر را برمیگرداند . برای درک بیشتر عدد را به سیستم دو دویی تبدیل کنید و سپس بجای 0 ها عدد 1 و بجای 1 ها عدد صفر قرار دهید سپس به سیستم ده دهی تبدیل کنید 

مثال : (~B) مساوی است با -4.

5

<< 

عمل منطقی شیفت به چپ را انجام میدهد

مثال : (A << 1) مساوی است با 4.

6

>>

عمل منطقی شیفت به راست را انجام میدهد

مثال : (A >> 1)  مساوی است با 1.

7

>>> 

همان شیفت به راست را انجام میدهد با این تفاوت که مقادیر شیفت شده به سمت چپ همیشه مقدار صفر خواهد داشت 

مثال : (A >>> 1) مساوی است با 1.

در مثال کامل زیر تمام عملگرهای منطقی در جاوا اسکریپت را نوشته ایم خروجی آنرا ببینید : 

<html>
  <body>  
   <script type = "text/javascript">
     <!--
      var a = 2; // Bit presentation 10
      var b = 3; // Bit presentation 11
      var linebreak = "<br />";
     
      document.write("(a & b) => ");
      result = (a & b);
      document.write(result);
      document.write(linebreak);
     
      document.write("(a | b) => ");
      result = (a | b);
      document.write(result);
      document.write(linebreak);
     
      document.write("(a ^ b) => ");
      result = (a ^ b);
      document.write(result);
      document.write(linebreak);
     
      document.write("(~b) => ");
      result = (~b);
      document.write(result);
      document.write(linebreak);
     
      document.write("(a << b) => ");
      result = (a << b);
      document.write(result);
      document.write(linebreak);
     
      document.write("(a >> b) => ");
      result = (a >> b);
      document.write(result);
      document.write(linebreak);
     //-->
   </script>   
   <p>Set the variables to different values and different operators and then try...</p>
  </body>
</html>

خروجی کدهای بالا : 

(a & b) => 2 
(a | b) => 3 
(a ^ b) => 1 
(~b) => -4 
(a << b) => 16 
(a >> b) => 0
Set the variables to different values and different operators and then try...

 

عملگرهای انتسابی در جاوا اسکریپت : 

 

جاوا اسکریپت از عملگرهای انتسابی زیر پشتیبانی میکند 

ردیف عملگر و توضیحات آن به همراه مثال
1

عمل انتساب یک مقدار را انجام میدهد هر چیزی که در سمت راست مساوی باشد در متغیر سمت چپ ریخته میشود

مثال : C = A + B مقدار جمع  A + B  را در C میریزد .

2

+=

مقدار قبلی متغیر سمت چپ را با مقدار سمت راست مساوی جمع میکند و دوباره در متغیر سمت چپ میریزد 

مثال : C += A برابر است با عمل C = C + A

3

−=

مقدار قبلی متغیر سمت چپ را با مقدار سمت راست تفریق میکند و مقدار جدید را در متغیر سمت چپ میریزد

مثال : C -= A بربر است با عمل C = C - A

4

*=

مقدار قبلی متغیر سمت چپ را با مقدار سمت راست ضرب میکند و مقدار جدید را در متغیر سمت چپ میریزد

مثال : C *= A برابر است با  C = C * A

5

/=

مقدار قبلی متغیر سمت چپ را با مقدار سمت راست تقسیم میکند و مقدار جدید را در متغیر سمت چپ میریزد

مثال : C /= A برابر است با عمل C = C / A

6

%=

باقیمانده ی تقسیم مقدار قبلی متغیر سمت چپ با مقدار سمت راست را به دست می آورد و مقدار جدید را در متغیر سمت چپ میریزد

مثال : C %= A برابر است با عمل C = C % A

 

نکته : عملیات هایی که در بالا مشاهده کردید برای عملگرهای منطقی نیز وجود دارند مثلا : <<=, >>=, >>=, &=, |= و ^= .

 

در مثال پائین تمام عملگرهای انتسابی که معرفی کردیم نوشتیم و خروجی آن را نیز میتوانید مشاهده کنید :

<html>
  <body>  
   <script type = "text/javascript">
     <!--
      var a = 33;
      var b = 10;
      var linebreak = "<br />";
     
      document.write("Value of a => (a = b) => ");
      result = (a = b);
      document.write(result);
      document.write(linebreak);
     
      document.write("Value of a => (a += b) => ");
      result = (a += b);
      document.write(result);
      document.write(linebreak);
     
      document.write("Value of a => (a -= b) => ");
      result = (a -= b);
      document.write(result);
      document.write(linebreak);
     
      document.write("Value of a => (a *= b) => ");
      result = (a *= b);
      document.write(result);
      document.write(linebreak);
     
      document.write("Value of a => (a /= b) => ");
      result = (a /= b);
      document.write(result);
      document.write(linebreak);
     
      document.write("Value of a => (a %= b) => ");
      result = (a %= b);
      document.write(result);
      document.write(linebreak);
     //-->
   </script>   
   <p>Set the variables to different values and different operators and then try...</p>
  </body>
</html>

 

خروجی کدهای بالا : 

Value of a => (a = b) => 10
Value of a => (a += b) => 20 
Value of a => (a -= b) => 10 
Value of a => (a *= b) => 100 
Value of a => (a /= b) => 10
Value of a => (a %= b) => 0
Set the variables to different values and different operators and then try...

 

عملگرهای شرطی در جاوا اسکریپت : 

 

در این بخش دو عملگر جاوا اسکریپت که از اهمیت بالائی برخوردار هستند را معرفی خواهیم کرد . 

conditional operator (? :) و  typeof operator

 

 

Conditional Operator (? :) در جاوا اسکریپت : 

 

یک شرط تک خطی است که به ازای درست بودن شرط یک عملیات و در صورت درست نبودن آن عملیات دیگر را میتوان به اجرا در آورد . 

? : (شرط)

اگر شرط درست باشد ? این قسمت اجرا میشود : ولی اگر شرط درست نباشد اینجا اجرا میشود

 

برای درک این مسئله شما باید مثال زیر را ببینید  و درک کنید 

سینتکس کلی : 

? : (Conditional )

If Condition is true? Then value X : Otherwise value Y

 

مثال و خروجی : 

((a > b) ? 100 : 200) => 200 
((a < b) ? 100 : 200) => 100
Set the variables to different values and different operators and then try...

 

typeof Operator در جاوا اسکریپت : 

 

این عملگر درست قبل از نام یک عملوند ساده قرار میگیرد و در نهایت بصورت یک رشته نوع آن را بر میگرداند مثلا مشخص میکند که یک عملوند عدد صحیح است یا رشته یا هر چیز دیگری ...

انواع نوع داده ها و خروجی عملگر typeof را میتوانید در زیر مشاهده کنید : 

نوع داده خروجی typeof
Number "number"
String "string"
Boolean "boolean"
Object "object"
Function "function"
Undefined "undefined"
Null "object"

برای درک بیشتر موضوع مثال زیر را ببینید : 

<html>
  <body>   
   <script type = "text/javascript">
     <!--
      var a = 10;
      var b = "String";
      var linebreak = "<br />";
     
      result = (typeof b == "string" ? "B is String" : "B is Numeric");
      document.write("Result => ");
      document.write(result);
      document.write(linebreak);
     
      result = (typeof a == "string" ? "A is String" : "A is Numeric");
      document.write("Result => ");
      document.write(result);
      document.write(linebreak);
     //-->
   </script>   
   <p>Set the variables to different values and different operators and then try...</p>
  </body>
</html>

 

خروجی کدهای بالا : 

Result => B is String 
Result => A is Numeric
Set the variables to different values and different operators and then try...

 

 

. اتمام .


برچسب ها :
جاوااسکریپت آموزش جاوااسکریپت آموزش جاوا اسکریپت جاوا اسکریپت آموزش فارسی جاوا اسکریپت آموزش رایگان جاوا اسکریپت آموزش javascript آموزش فارسی javascript آموزش رایگان javascript آموزش ویو ویو جی اس ری اکت جی اس آموزش ری اکت جی اس آموزش انگولار جی اس آموزش انگولار انگولار آموزش فارسی و رایگان جاوا اسکریپت