تخفیفات تابستان تاپایان: یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲
بزن بریم فروشگاه
if else در جاوا اسکریپت

در برنامه نویسی ممکن است بخواهید قسمی از کدهای شما در صورت درست بودن یک شرطی اجرا شود یا در صورت درست نبودن آن کدهای دیگری اجرا شود . 

این حالت ها ، در جاوا اسکریپت با استفاده از شرط if و else میشود یکی از دو بخش را انتخاب و اجرا کرد .

 

فلوچارت مربوط به شرط if else در زبان جاوا اسکریپت طبق شکل زیر میباشد : 

شرط if else در جاوا اسکریپت

 

در جاوا اسکریپت سه نوع شرط گذاری داریم : 

 • if
 • if...else
 • if...else if....

 

شرط if در جاوا اسکریپت : 

 

در زبان جاوا اسکریپت شرط با if تعریف میشود و در صورت صحیح بودن شرط درون if بخشی از کدها اجرا میشود و درصورت صحیح نبودن شرط نوشته شده در if کدهای درون if اجرا نمیشود . 

 

سینتکس نوشتن شرط if در جاوا اسکریپت به شکل زیر است : 

if (expression) {
  Statement(s) to be executed if expression is true
}

 

در کد بالا درون پرانتز if یک شرط به نام expression بررسی میشود و اگر مقدار آن true باشد کدهای درون { ... } اجرا میشود که همان statment با نام s میباشد .

در مثال زیر کاربرد if را میبینید 

<html>
  <body>   
   <script type = "text/javascript">
     <!--
      var age = 20;
     
      if( age > 18 ) {
        document.write("<b>Qualifies for driving</b>");
      }
     //-->
   </script>   
   <p>Set the variable to different value and then try...</p>
  </body>
</html>

خروجی کدهای بالا : 

Qualifies for driving
Set the variable to different value and then try...

 

شرط if...else در جاوا اسکریپت :

 

شرط if else در جاوا اسکریپت ، همانند if خالی میباشد با این تفاوت که در صورت صحیح نبودن شرط درون if بخشی از کدها را درون else مینویسیم تا آنها اجرا شود . 

سینتکس نوشتن if else در جاوا اسکریپت : 

if (expression) {
  Statement(s) to be executed if expression is true
} else {
  Statement(s) to be executed if expression is false
}

 

در کد بالا همانند بخش if یک شرط تعریف کردیم که در صورت صحیح بودن کدهای درون { ... }  بعد از if بلافاصله اجرا میشود ولی اگر شرط ما صحیح نباشد و مقدار false برگرداند کدهایی اجرا میشود که بعد از else و داخل { ... } هستند .

مثال : 

<html>
  <body>  
   <script type = "text/javascript">
     <!--
      var age = 15;
     
      if( age > 18 ) {
        document.write("<b>Qualifies for driving</b>");
      } else {
        document.write("<b>Does not qualify for driving</b>");
      }
     //-->
   </script>   
   <p>Set the variable to different value and then try...</p>
  </body>
</html>

 

خروجی : 

Does not qualify for driving
Set the variable to different value and then try...

 

شرط if...else if  در جاوا اسکریپت : 

 

یک حالت پیشرفته تر نسبت به if…else میباشد که چندین شرط را همزمان بررسی میکند اگر شرطی برقرار نباشد و همچنین شرط دیگری برقرار باشد یا نباشد بررسی میشود ...

سینتکس نوشتن این شرط در جاوا اسکریپت  : 

if (expression 1) {
  Statement(s) to be executed if expression 1 is true
} else if (expression 2) {
  Statement(s) to be executed if expression 2 is true
} else if (expression 3) {
  Statement(s) to be executed if expression 3 is true
} else {
  Statement(s) to be executed if no expression is true
}

 

به مثال زیر دقت کنید : 

<html>
  <body>  
   <script type = "text/javascript">
     <!--
      var book = "maths";
      if( book == "history" ) {
        document.write("<b>History Book</b>");
      } else if( book == "maths" ) {
        document.write("<b>Maths Book</b>");
      } else if( book == "economics" ) {
        document.write("<b>Economics Book</b>");
      } else {
        document.write("<b>Unknown Book</b>");
      }
     //-->
   </script>   
   <p>Set the variable to different value and then try...</p>
  </body>
<html>

 

خروجی کدهای بالا : 

Maths Book
Set the variable to different value and then try...

 

. اتمام  .