تخفیفات تابستان تاپایان: یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲
بزن بریم فروشگاه
حلقه ی for in در جاوا اسکریپت

حلقه ی for in در جاوا اسکریپت

 

حلقه ی for in در جاوا اسکریپت به ازای تمام اعضای درون یک object یک حلقه میسازد و میتوانید به ازای اعضای آن عملیات خاصی را انجام دهید . از آنجایی که هنوز در مورد object ها صحبت نکردیم ممکن است بحث مربوط به object برای شما گنگ باشد ولی بلاخره بعد از یادگیری object ها ، کارآِیی حلقه ی for in را میبینید .

 

سینتکس استاندارد حلقه ی for in در جاوا اسکریپت : 

for (variablename in object) {
  statement or block to execute
}

 

در کد بالا در هر تکرار درون حلقه ، متغیری با نام variablename در دسترس هست که مقدار عضو داخل object را نشان میدهد و این حلقه تا زمانی که تک تک اعضای درون object تمام نشده است ادامه می یابد . 

 

در مثال زیر پیاده سازی حلقه ی for-in را مشاهده میکنید ، در این مثال مقادیر Navigator مرورگر را نمایش میدهیم : 

<html>
  <body>   
   <script type = "text/javascript">
     <!--
      var aProperty;
      document.write("Navigator Object Properties<br /> ");    
      for (aProperty in navigator) {
        document.write(aProperty);
        document.write("<br />");
      }
      document.write ("Exiting from the loop!");
     //-->
   </script>   
   <p>Set the variable to different object and then try...</p>
  </body>
</html>

خروجی مثال : 

Navigator Object Properties 
serviceWorker 
webkitPersistentStorage 
webkitTemporaryStorage 
geolocation 
doNotTrack 
onLine 
languages 
language 
userAgent 
product 
platform 
appVersion 
appName 
appCodeName 
hardwareConcurrency 
maxTouchPoints 
vendorSub 
vendor 
productSub 
cookieEnabled 
mimeTypes 
plugins 
javaEnabled 
getStorageUpdates 
getGamepads 
webkitGetUserMedia 
vibrate 
getBattery 
sendBeacon 
registerProtocolHandler 
unregisterProtocolHandler 
Exiting from the loop!
Set the variable to different object and then try...

 

. اتمام .