تخفیفات تابستان تاپایان: یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲
بزن بریم فروشگاه
رویداد ها در جاوا اسکریپت

آموزش کنرل رویداد ها در جاوا اسکریپت

 

رویداد ها زمانی اتفاق می افتد که کاربر یا مرورگر یک دستکاری یا تغییری را در صفحه ی وب انجام میدهد . زمانی که یک صفحه ی html فراخوانی میشود رویداد ها نیز فراخوانی میگردد . 

زمانی که کاربر بر روی یک دکمه کلیک میکند ، کلیک کردن یک رویداد است . مثال های دیگر مانند فشردن یک دکمه ، بستن یک صفحه ، تغییر سایز یک پنجره و .... که همگی رویداد حساب میشوند . 

برنامه نویسان میتوانند از این رویداد ها استفاده کنند تا در موقعیت و رویدادهای خاصی کدهای جاوا اسکریپت خود را به اجرا در اورند . کارهایی مثل بستن یک پنجره ، نمایش یک پیام ، داده هایی که باید اعتبار سنجی شوند و هر نوع پاسخی که برای یک رویداد میتوانید تصور کنید قابل پیاده سازی است . 

رویدادها بخشی از DOM یا Document Object Model لایه ی 3 هستند که هر المان html تعدادی از رویداد ها برای خودش دارد که توسط جاوا اسکریپت قابل کشف هستند . 

 

رویداد کلیک یا onclick event در جاوا اسکریپت : 

 

این رویداد که یکی از رویدادهای پرکاربرد است زمانی اتفاق می افتد که کاربر روی بخشی که این کد را نوشتیم کلیک کند . 

در مثال زیر یک فرم داریم که یک دکمه دارد که وقتی کلیک میشود یک تابع از بخش جاوا اسکریپت به اجرا در می آید 

<html>
  <head>  
   <script type = "text/javascript">
     <!--
      function sayHello() {
        alert("Hello World")
      }
     //-->
   </script>   
  </head>
  
  <body>
   <p>Click the following button and see result</p>   
   <form>
     <input type = "button" onclick = "sayHello()" value = "Say Hello" />
   </form>   
  </body>
</html>

 

رویداد onsubmit در جاوا اسکریپت : 

 

رویداد onsubmit زمانی رخ میدهد که شما یک فرم html را ارسال میکنید . یکی از کاربردهای این رویداد اعتبارسنجی داده های فرم است . 

در مثال زیر یک فرم داریم که در موقع ارسال شدن ابتدا تابع validate()  صدا زده میشود و اگر مقادیر فرم صحیح باشد فرم ارسال میشود در غیر این صورت ارسال نمیشود . 

<html>
  <head>  
   <script type = "text/javascript">
     <!--
      function validation() {
        all validation goes here
        .........
        return either true or false
      }
     //-->
   </script>   
  </head>
  
  <body>  
   <form method = "POST" action = "t.cgi" onsubmit = "return validate()">
     .......
     <input type = "submit" value = "Submit" />
   </form>   
  </body>
</html>

 

 

رویدادهای onmouseover و onmouseout در جاوا اسکریپت : 

 

این رویداد برای تصاویر وب پرکابرد است و همانطور که از نام انها پیداست زمانی که اشاره گر ماوس روی یک المان میرود و زمانی که آنرا ترک میکند این رویداد ها اجرا میشوند . 

به مثال زیر توجه کنید : 

<html>
  <head>  
   <script type = "text/javascript">
     <!--
      function over() {
        document.write ("Mouse Over");
      }      
      function out() {
        document.write ("Mouse Out");
      }      
     //-->
   </script>   
  </head>
  
  <body>
   <p>Bring your mouse inside the division to see the result:</p>   
   <div onmouseover = "over()" onmouseout = "out()">
     <h2> This is inside the division </h2>
   </div>     
  </body>
</html>

 

رویدادهای استاندارد HTML 5  : 

 

در زیر شما رویدادهای استاندارد  HTML 5   را میتوانید ببینید که برای شما لیست کرده ایم : 

Attribute Value Description
Offline script Triggers when the document goes offline
Onabort script Triggers on an abort event
onafterprint script Triggers after the document is printed
onbeforeonload script Triggers before the document loads
onbeforeprint script Triggers before the document is printed
onblur script Triggers when the window loses focus
oncanplay script Triggers when media can start play, but might has to stop for buffering
oncanplaythrough script Triggers when media can be played to the end, without stopping for buffering
onchange script Triggers when an element changes
onclick script Triggers on a mouse click
oncontextmenu script Triggers when a context menu is triggered
ondblclick script Triggers on a mouse double-click
ondrag script Triggers when an element is dragged
ondragend script Triggers at the end of a drag operation
ondragenter script Triggers when an element has been dragged to a valid drop target
ondragleave script Triggers when an element is being dragged over a valid drop target
ondragover script Triggers at the start of a drag operation
ondragstart script Triggers at the start of a drag operation
ondrop script Triggers when dragged element is being dropped
ondurationchange script Triggers when the length of the media is changed
onemptied script Triggers when a media resource element suddenly becomes empty.
onended script Triggers when media has reach the end
onerror script Triggers when an error occur
onfocus script Triggers when the window gets focus
onformchange script Triggers when a form changes
onforminput script Triggers when a form gets user input
onhaschange script Triggers when the document has change
oninput script Triggers when an element gets user input
oninvalid script Triggers when an element is invalid
onkeydown script Triggers when a key is pressed
onkeypress script Triggers when a key is pressed and released
onkeyup script Triggers when a key is released
onload script Triggers when the document loads
onloadeddata script Triggers when media data is loaded
onloadedmetadata script Triggers when the duration and other media data of a media element is loaded
onloadstart script Triggers when the browser starts to load the media data
onmessage script Triggers when the message is triggered
onmousedown script Triggers when a mouse button is pressed
onmousemove script Triggers when the mouse pointer moves
onmouseout script Triggers when the mouse pointer moves out of an element
onmouseover script Triggers when the mouse pointer moves over an element
onmouseup script Triggers when a mouse button is released
onmousewheel script Triggers when the mouse wheel is being rotated
onoffline script Triggers when the document goes offline
onoine script Triggers when the document comes online
ononline script Triggers when the document comes online
onpagehide script Triggers when the window is hidden
onpageshow script Triggers when the window becomes visible
onpause script Triggers when media data is paused
onplay script Triggers when media data is going to start playing
onplaying script Triggers when media data has start playing
onpopstate script Triggers when the window's history changes
onprogress script Triggers when the browser is fetching the media data
onratechange script Triggers when the media data's playing rate has changed
onreadystatechange script Triggers when the ready-state changes
onredo script Triggers when the document performs a redo
onresize script Triggers when the window is resized
onscroll script Triggers when an element's scrollbar is being scrolled
onseeked script Triggers when a media element's seeking attribute is no longer true, and the seeking has ended
onseeking script Triggers when a media element's seeking attribute is true, and the seeking has begun
onselect script Triggers when an element is selected
onstalled script Triggers when there is an error in fetching media data
onstorage script Triggers when a document loads
onsubmit script Triggers when a form is submitted
onsuspend script Triggers when the browser has been fetching media data, but stopped before the entire media file was fetched
ontimeupdate script Triggers when media changes its playing position
onundo script Triggers when a document performs an undo
onunload script Triggers when the user leaves the document
onvolumechange script Triggers when media changes the volume, also when volume is set to "mute"
onwaiting script Triggers when media has stopped playing, but is expected to resume