تخفیفات تابستان تاپایان: سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱
بزن بریم فروشگاه
عبارت void در جاوا اسکریپت

عبارت یا کلمه ی void در جاوا اسکریپت javascript

کلمه ی Void

یک عبارت کلیدی مهم در جاوا اسکریپت است.از void  می تواند به عنوان یک اپراتور یکانی unary استفاده کنید که قبل از عملگر تکی ظاهر می شود و می تواند از هرنوع باشد.

این عبارت میتواند نتیجه ی بازگشتی خالی یا بدون محتو را فراهم کند ! 

 

سینتکس نوشتاری : 

از void به دو صورت میشود استفاده کرد که در کدهای زیر مشاهده میکنید

<head>
  <script type = "text/javascript">
   <!--
     void func()
     javascript:void func()
     or:
     void(func())
     javascript:void(func())
   //-->
  </script>
</head>

 

مثال اول 

 

رایج ترین استفاده از این عملگر در سمت کلاینت javascript: URL است ، که به ما اجازه می دهد که یک عبارت را برای اثرات جانبی آن بررسی کنیم ، بدون این که مرورگر مقدار عبارت ارزیابی شده را نمایش دهد.

در مثال زیر عبارت ('!!!alert (‘Warning می باشد ، که هیچ تاثیری در Document جاری ندارد .

<html>
  <head>   
   <script type = "text/javascript">
     <!--
     //-->
   </script>  
  </head>
  
  <body>  
   <p>Click the following, This won't react at all...</p>
   <a href = "javascript:void(alert('Warning!!!'))">Click me!</a>   
  </body>
</html>

 

مثال دوم :

 

نگاهی به کدهای زیر بیاندازید ، در لینک زیر هیچ کاری انجام نمیدهد چون که مقدار 0 درون void آنرا خنثی کرده است اینجا تاثیر 0 گذاشته شده ولی نتیجه ی آن به Document اصلی برگردانده نشده است . 

 

<html>
  <head>  
   <script type = "text/javascript">
     <!--
     //-->
   </script>   
  </head>
  
  <body>  
   <p>Click the following, This won't react at all...</p>
   <a href = "javascript:void(0)">Click me!</a>   
  </body>
</html>

 

مثال سوم :

 

کاربرد بعدی void برای تولید مقادیر یا متغیر های تعریف نشده است . کدهای زیر را بعنوان مثال ببینید 

<html>
  <head>   
   <script type = "text/javascript">
     <!--
      function getValue() {
        var a,b,c;
        
        a = void ( b = 5, c = 7 );
        document.write('a = ' + a + ' b = ' + b +' c = ' + c );
      }
     //-->
   </script>   
  </head>
  
  <body>
   <p>Click the following to see the result:</p>
   <form>
     <input type = "button" value = "Click Me" onclick = "getValue();" />
   </form>   
  </body>
</html>

 

. اتمام .