آموزش ساخت اسلایدر با Viewpager برای اپ های اندرویدی در محیط android studio

آموزش ساخت اسلایدر با Viewpager برای اپ های اندرویدی در محیط android studio

بروزرسانی : 3 ماه پیش

:: بروزرسانی ::

 سورس کد به انتهای این آموزش اضافه شد 

 

سلام برنامه نویسان اندرویدی عزیز ، در این مقاله ی آموزشی میخام به شما یاد بدم که چطوری سریعا یک اسلایدر با قابلیت اسلایدشو را در اپ های اندرویدی خودتون بسازید . ما در این آموزش از Viewpager کمک خواهیم گرفت . در این اسلایدر از شکل های گرد یا دایره ی کوچک برای نمایش اسلایدها استفاده خواهیم کرد این شکل های گرد یا دایره به بیننده کمک میکنند تا متوجه شود دقیقا روی کلام اسلاید است و چند اسلاید در بعد و قبل از آن وجود دارد  . شما میتوانید به این اسلایدر ، اسلاید شو هم بگید . ما قراره از Viewpager کمک بگیریم تا بصورت برنامه نویسی در محیط اندروید استودیو یک اسلایدر اندرویدی پیاده کنیم که تقریبا هر برنامه نویس اندرویدی بهش نیاز داره . 

ابتدا نتیجه ی نهایی پروژه ای که در این آموزش پیاده میکنیم را در ویدیو زیر ببینید : 

 

خب بیایید شروع کنیم : 

آموزش ساخت اسلایدر در اپلیکیشن های اندرویدی 

در این آموزش در 9 مرحله ی ساده با استفاده از نمونه کدهای آماده ای که در اختیارتان میگذاریم یک اسلایدر اندرویدی میتوانید بسازید . 

مرحله ی 1 : پروژه ی جدید در اندروید استودیو ایجاد کنید . 

یک پروژه خالی را بصورت عادی در محیط Android Studio ایجاد کنید . 

 

مرحله ی 2 : فایل build.gradle(Module:app) را ویرایش کنید . 

خط زیر را به بخش dependencies{}  درون این فایل اضافه کنید : 

compile 'com.github.JakeWharton:ViewPagerIndicator:2.4.1'

 

مرحله ی 3 : تصاویر اسلایدر را به مسیر Drawable  بریزید . 

شما میتوانید تصاویر نمونه را از اینجا دانلود کنید .

بعد از اینکه تصاویر را کپی کردید باید مثل تصویر زیر باشد : 

آموزش ساخت اسلایدر اپلیکیشن اندرویدی - آموزش برنامه نویسی اندروید

 

مرحله ی 4 : یک کلاس به نام  ImageModel.java  بسازید .

یک کلاس جدید بسازید و نام آنرا به ImageModel.java تغییر دهید و کدهای زیر را به آن اضافه کنید : 

public class ImageModel {
 
  private int image_drawable;
 
  public int getImage_drawable() {
    return image_drawable;
  }
 
  public void setImage_drawable(int image_drawable) {
    this.image_drawable = image_drawable;
  }
}

 

مرحله ی 5 : یک Layout  منبع برای نمایش هر اسلاید بسازید  . 

درون مسیر layout ها یک layout جدید بسازید و نام آنرا به slidingimages_layout.xml تغییر دهید سپس کدهای زیر را درون آن بریزید : 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:padding="1dip" >
 
  <ImageView
    android:id="@+id/image"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:adjustViewBounds="true"
    android:layout_gravity="center"
    android:src="@mipmap/ic_launcher"
    android:scaleType="centerCrop" />
</FrameLayout>

 

مرحله ی 6 : کلاس آداپتر مربوط به Viewpager را ایجاد کنید .

یک کلاس جدید جاوایی ایجاد کنید و سپس کدهای زیر را درون آن بریزید : 

import android.content.Context;
import android.os.Parcelable;
import android.support.v4.view.PagerAdapter;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ImageView;
 
import java.util.ArrayList;
 
/**
 * Created by Parsania Hardik on 23/04/2016.
 */
public class SlidingImage_Adapter extends PagerAdapter {
 
 
  private ArrayList<ImageModel> imageModelArrayList;
  private LayoutInflater inflater;
  private Context context;
 
 
  public SlidingImage_Adapter(Context context, ArrayList<ImageModel> imageModelArrayList) {
    this.context = context;
    this.imageModelArrayList = imageModelArrayList;
    inflater = LayoutInflater.from(context);
  }
 
  @Override
  public void destroyItem(ViewGroup container, int position, Object object) {
    container.removeView((View) object);
  }
 
  @Override
  public int getCount() {
    return imageModelArrayList.size();
  }
 
  @Override
  public Object instantiateItem(ViewGroup view, int position) {
    View imageLayout = inflater.inflate(R.layout.slidingimages_layout, view, false);
 
    assert imageLayout != null;
    final ImageView imageView = (ImageView) imageLayout
        .findViewById(R.id.image);
 
 
    imageView.setImageResource(imageModelArrayList.get(position).getImage_drawable());
 
    view.addView(imageLayout, 0);
 
    return imageLayout;
  }
 
  @Override
  public boolean isViewFromObject(View view, Object object) {
    return view.equals(object);
  }
 
  @Override
  public void restoreState(Parcelable state, ClassLoader loader) {
  }
 
  @Override
  public Parcelable saveState() {
    return null;
  }
 
 
}

 

مرحله 7 - فایل activity_main.xml  را ویرایش کنید . 

کدهای زیر را درون این فایل activity_main.xml بریزید . 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context="com.exampledemo.parsaniahardik.imagesliderdemonuts.MainActivity">
 
  <RelativeLayout
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content" >
 
    <android.support.v4.view.ViewPager
      android:id="@+id/pager"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="fill_parent"
      android:layout_alignParentTop="true" />
 
    <com.viewpagerindicator.CirclePageIndicator
      android:id="@+id/indicator"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_alignParentBottom="true"
      android:layout_centerHorizontal="true"
      android:gravity="bottom"
      android:padding="10dip"
      app:centered="true"
      app:fillColor="#df0623"
      app:pageColor="#fff"
      app:snap="false" />
  </RelativeLayout>
</RelativeLayout>

 

مرحله 8 - فایل MainActivity.java  را ویرایش کنید . 

کدهای زیر را در فایل MainActivity.java کپی کنید : 

 

import android.os.Handler;
import android.support.v4.view.ViewPager;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
 
import com.viewpagerindicator.CirclePageIndicator;
 
import java.util.ArrayList;
import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;
 
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
 
  private static ViewPager mPager;
  private static int currentPage = 0;
  private static int NUM_PAGES = 0;
  private ArrayList<ImageModel> imageModelArrayList;
 
  private int[] myImageList = new int[]{R.drawable.harley2, R.drawable.benz2,
      R.drawable.vecto,R.drawable.webshots
      ,R.drawable.bikess,R.drawable.img1};
 
 
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
 
    imageModelArrayList = new ArrayList<>();
    imageModelArrayList = populateList();
 
    init();
 
  }
 
  private ArrayList<ImageModel> populateList(){
 
    ArrayList<ImageModel> list = new ArrayList<>();
 
    for(int i = 0; i < 6; i++){
      ImageModel imageModel = new ImageModel();
      imageModel.setImage_drawable(myImageList[i]);
      list.add(imageModel);
    }
 
    return list;
  }
 
  private void init() {
 
    mPager = (ViewPager) findViewById(R.id.pager);
    mPager.setAdapter(new SlidingImage_Adapter(MainActivity.this,imageModelArrayList));
 
    CirclePageIndicator indicator = (CirclePageIndicator)
        findViewById(R.id.indicator);
 
    indicator.setViewPager(mPager);
 
    final float density = getResources().getDisplayMetrics().density;
 
//Set circle indicator radius
    indicator.setRadius(5 * density);
 
    NUM_PAGES =imageModelArrayList.size();
 
    // Auto start of viewpager
    final Handler handler = new Handler();
    final Runnable Update = new Runnable() {
      public void run() {
        if (currentPage == NUM_PAGES) {
          currentPage = 0;
        }
        mPager.setCurrentItem(currentPage++, true);
      }
    };
    Timer swipeTimer = new Timer();
    swipeTimer.schedule(new TimerTask() {
      @Override
      public void run() {
        handler.post(Update);
      }
    }, 3000, 3000);
 
    // Pager listener over indicator
    indicator.setOnPageChangeListener(new ViewPager.OnPageChangeListener() {
 
      @Override
      public void onPageSelected(int position) {
        currentPage = position;
 
      }
 
      @Override
      public void onPageScrolled(int pos, float arg1, int arg2) {
 
      }
 
      @Override
      public void onPageScrollStateChanged(int pos) {
 
      }
    });
 
  }
 
}

 

مرحله ی 9 - کنترل نمایش خودکار اسلاید ها . 

کد زیر مسئولیت نمایش خودکار اسلایده ها را برعهده دارد : 

 // Auto start of viewpager
    final Handler handler = new Handler();
    final Runnable Update = new Runnable() {
      public void run() {
        if (currentPage == NUM_PAGES) {
          currentPage = 0;
        }
        mPager.setCurrentItem(currentPage++, true);
      }
    };
    Timer swipeTimer = new Timer();
    swipeTimer.schedule(new TimerTask() {
      @Override
      public void run() {
        handler.post(Update);
      }
    }, 3000, 3000);

 

اگر دوست ندارید که اسلایدر بصورت اتوماتیک اسلاید ها را نمایش دهد کدهای بالا را کامنت کنید تا بی اثر شوند . 

 

بعد از اینکه نمایش خودکار اسلایدها را متوقف کردید کاربر برای دیدن تصاویر بعدی اسلایدر باید روی صفحه ی نمایش خود تصاویر را به سمت چپ و راست بکشد تا بین اسلاید ها بتواند حرکت کند . 

در کد بالا از کلاس Timer برای تعیین زمان نمایش اسلایدها استفاده کردیم .

زمانی که قابلیت نمایش خودکار فعال است کاربر باز هم میتواند بین اسلاید ها سوئیچ کند .

 

اینجا ما قصد داشتیم که هر 3 ثانیه اسلاید ها بصورت خودکار عوض شود ولی شما میتوانید این مدت را از طریق بخشی که در زیر گذاشته ام تغییر دهید : 

 swipeTimer.schedule(new TimerTask() {
      @Override
      public void run() {
        handler.post(Update);
      }
    }, 3000, 3000);

 

بخشی که باید عوضش کنید 3000,3000);  در کد بالاست . 

 

خب کار ما تمام شد تبریک میگویم شما یک اسلایدر ساده با قابلیت اسلاید شو یعنی نمایش خودکار تصاویر ساختید . 

 

سورس کد نهایی این پروژه را میتوانید از اینجا دانلود کنید . 

تمام

لینک کوتاه این مقاله : https://avasam.ir/post/110
این سیستم برپایه ی علاقه مندی شما یک دوره ی مناسب به شما پیشنهاد میدهد
مرا بسوی بهترین دوره ی آموزشی که برای من مناسب است هدایت کن 🤖
برای استفاده ی دیگران و حمایت از ما در جامعه های زیر به اشتراک بگذارید

برای نوشتن نظر وارد شوید ورود
یا به عنوان یک میهمان نظر خود را بنویسید
 • اگر سوال شما طولانی است و نیاز به پشتیبانی خوبی دارد در پروفایل خود تیکت باز کنید تیم پشتیبان ما پاسخ میدهد
 • سعی کنید نظر خود را بیش از چند جمله بنویسید
 • نظرات شامل توهین و تهمت و نامرتبط تائید نخواهد شد

شما میتوانید سوالات فنی و برنامه نویسی و ... خود را در کامنت بصورت خلاصه بپرسید و پشتیبانی آواسام وظیفه دارد به سوالات شما پاسخ ارسال کند

مهمان / 3 ماه پیش

آموزش خوبی بود ممنون

مهران قائدرحمت / 3 سال پیش

سلام دمت گرم عالی بود 

دوره ی آموزش پروژه محور ساخت کافه بازار دوره ی آموزش پروژه محور ساخت فروشگاه دیجیکالا آموزش لاراول دوره ی آموزش ویو جی اس